.
Gestió Fiscal
--
Definició empreses / activitats
Emissió de models per paper o Internet
Conectivitat de llibres amb diferents models
IRPF:
- Models 130,131
- Precàlcul mòduls nou exercici
- Informes
- Presa de dades des de llibres
i comptabilitat de tercers
IVA:
- Declaracions trimestrals
(M-300, 310, 311, 370, 371)
- Declaracions mensuals (M-320, 330, 332)
- Resum anual (M-390, 392)
- Declaració no periòdica (M-309)
- Declaració recapitulativa operacions CEE (M-349)
- Precàlcul mòduls nou exercici
- Presa de dades des de llibres
i comptabilitat a tercers
IAE
Llibres Directa Simplificada / Mòduls:
- Enllaç amb IRPF, IVA, Mod. 347,
Mod. 349, 110, 115, etc.
- Sortida per Word – Excel
- Gràfiques  
Rendiment de capital mobiliari:
- Pagaments a compte (M-123)
- Resum anual (M-193)
Declaració d'operacions (M-347)
Declaració censal
Impost sobre transmissions patrimonials
Avisos, cartes, etiquetes
Control processos pendents i realitzats
Entitats en règim de Atribució de rendes (M-184)
Enllaç amb facturació i Renda